Regionale aanpak
mensenhandel

In de regio Zeeland-West-Brabant werken 37 gemeenten samen met verschillende partners zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, TF-RIEC en de Nederlandse Arbeidsinspectie in de aanpak van mensenhandel. Om slachtoffers te beschermen en deze ondermijnende criminaliteit te stoppen, is en blijft het dringend nodig om mensenhandel breed en gezamenlijk aan te pakken.

Om het thema te vertalen naar concrete handvatten en de impact van de (gezamenlijke) inspanningen te vergroten, is een overkoepelend actieprogramma ‘Geen plaats voor mensenhandel’ Zeeland-West-Brabant ingericht.

De missie van dit actieprogramma is dat uitbuiting niet meer voorkomt in de regio Zeeland-West-Brabant: geen plaats voor mensenhandel. Deze missie berust op drie pijlers:

Mensenhandel voorkomen

We willen zo veel mogelijk voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel door gezamenlijk in te zetten op preventie en voorlichting.

Beschermen van slachtoffers

Slachtoffers worden snel en adequaat gesignaleerd en er is sprake van een voldoende en samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod.

Mensenhandel verstoren en
daders/faciliteerders stoppen

Door gezamenlijk in te zetten op het opwerpen van barrières, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk, en de handen ineen te slaan voor de opsporing en vervolging van daders en faciliteerders. We benutten de mogelijkheden van integrale partners, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een woning of bedrijfspand en een fiscale aanpak. Tegelijkertijd zetten we in op het voorkomen van herhaald daderschap.

Naast de regionale samenwerking kennen we ook een districtelijke samenwerking binnen de districten Hart van Brabant, De Markiezaten, De Baronie en Zeeland om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op lokaal niveau.

Hart van Brabant

Het samenwerkingsverband aanpak mensenhandel binnen het district Hart van Brabant bestaat uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Waalwijk, Loon op Zand, Oisterwijk, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek en Dongen.

De gemeenten in het district Hart van Brabant streven naar een eenduidig beleid en werken samen om gezamenlijk draagvlak te behouden, continuïteit te waarborgen en te zorgen voor slagkracht door samenwerking. Om dit te bewerkstelligen is het uitvoeringsplan aanpak mensenhandel district Hart van Brabant 2022-2024 van kracht. De uitvoering van dit plan en de monitoring daarvan wordt aangestuurd door middel van de districtelijke werkgroep mensenhandel Hart van Brabant, conform de structuur volgend uit het regionale actieprogramma ‘geen plaats voor mensenhandel. Binnen het district is er extra aandacht voor de aanpak van seksuele uitbuiting. Districtelijk bestuurlijk trekker is burgemeester Van Aart.

Elke gemeente binnen het district heeft een aandachtsfunctionaris en een interne meldroute. Zorgcoördinatie is structureel belegd vanuit de Gemeente Tilburg in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

De Markiezaten

Het samenwerkingsverband aanpak mensenhandel binnen het District De Markiezaten bestaat uit de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen, Steenbergen, Rucphen, Halderberge en Moerdijk.

De gemeenten in het district De Markiezaten streven naar een eenduidig beleid en werken samen om gezamenlijk draagvlak te behouden, continuïteit te waarborgen en te zorgen voor slagkracht door samenwerking. Om dit te bewerkstelligen is Uitvoeringsplan aanpak mensenhandel

District de Markiezaten 2023-2024 van kracht. De uitvoering van dit plan en de monitoring daarvan wordt aangestuurd door middel van de districtelijke werkgroep mensenhandel De Markiezaten, conform de structuur volgend uit het regionale actieprogramma ‘geen plaats voor mensenhandel. Binnen het district is er extra aandacht voor de aanpak van arbeidsuitbuiting. Districtelijk bestuurlijk trekker is burgemeester Moerkerke.

Elke gemeente binnen het district heeft een aandachtsfunctionaris en een interne meldroute. Zorgcoördinatie is structureel belegd vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten.

De Baronie

Het samenwerkingsverband aanpak mensenhandel binnen het district de Baronie, bestaat uit de gemeenten Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Geertruidenberg, Altena, Zundert en Drimmelen.

De gemeenten in het district van de Baronie,  streven naar een eenduidig beleid en werken samen om gezamenlijk draagvlak te behouden, continuïteit te waarborgen en te zorgen voor slagkracht door samenwerking. Om dit te bewerkstelligen is het uitvoeringsplan aanpak mensenhandel district de Baronie het uitgangspunt. De uitvoering van dit plan en de monitoring daarvan wordt aangestuurd door de aandachtfunctionarissen en de districtelijk coördinator van de Baronie, conform de structuur volgend uit het regionale actieprogramma ‘geen plaats voor mensenhandel’. Binnen het district is er extra aandacht voor de aanpak van mensenhandel in relatie tot de aanpak van ondermijning. Districtelijk bestuurlijk trekker is burgemeester Depla.

Elke gemeente binnen het district heeft een aandachtsfunctionaris en een interne meldroute. Zorgcoördinatie is structureel belegd vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.

Zeeland

Het samenwerkingsverband aanpak mensenhandel binnen het district Zeeland bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen. *De Zeeuwse gemeente Tholen sluit aan bij district Markiezaten omdat zij zijn aangesloten bij Zorg- en Veiligheidshuis Markiezaten.

Zeeuwse planvorming

In Zeeland wordt al enige tijd gewerkt aan de aanpak van mensenhandel. Het Zeeuwse plan van aanpak is in 2018 geschreven in opdracht van de Zeeuwse burgemeesters en wethouders zorg.  Zij wilden dat er een gezamenlijke aanpak kwam voor het voorkomen, signaleren en stoppen van mensenhandel en zorg voor de slachtoffers van mensenhandel. En dat is gelukt. Het plan en uitvoeringsprogramma is door alle Zeeuwse colleges vastgesteld. Hiermee is toegezegd dat zij zich zullen inzetten voor de aanpak van mensenhandel.

Elke gemeente heeft een aandachtsfunctionaris en een interne meldroute. Zorgcoördinatie is structureel belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis in Middelburg. Districtelijke coördinatie vindt plaats vanuit gemeente Goes. De aanpak in Zeeland wordt aangestuurd door de burgemeester van gemeente Sluis en de wethouder zorg en welzijn van gemeente Goes.

Onderzoek Criminele uitbuiting onder jongeren

Binnen het district is er extra aandacht voor de aanpak van criminele uitbuiting in relatie tot jongeren.

Om beter beeld te krijgen van wat er speelt binnen Zeeland is afgelopen periode in samenwerking met de Avans Hogeschool en het RIEC onderzocht in welke mate de Zeeuwse middelbare scholieren, praktijkscholen en speciaal onderwijs te maken hebben met Criminele Uitbuiting. Uniek aan deze onderzoeken is dat naast het onderwijzend personeel ook de scholieren zelf deel hebben genomen aan het onderzoek. Komende periode wordt er uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de onderzoeken.

Betrokken partijen

Logo Zorg- en Veiliheidshuis de Markiezaten